Sunday, January 23, 2005

دینار عراق

دینار عراق

همیشه در زمان وقوع جنگ پول ملی کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته است ثبات وارزش خود را ازدست می دهد ودر برابر سایر پولها تضعیف می شود این سناریویی است که در همه جای دنیا رخ می دهد .
نمونه های بارز چنین اتفاقی کاهش ارزش مارک المان هنگام جنگ چهانی اول ودوم است وپس از ان ودر زمان حاضر کاهش ارزش پول ملی افغانستان (افغانی) ویا در حال حاضر دینار عراق از سایر این نمونه ها ست .
اما داستان زمانی عوض می شود که در پی نزول شدید این پولهاپس از برقراری اندکی ثبات وارائه طرحهای توسعه وبرنامه ریزیهای مدرن ارزش این پوله به سرعت به سمت جایگاه واقعی خود بازمی گردد.
برای مثال پول افغانستان ظرف دوسال گذشته حدود 25 برابر رشد داشته است که این اتفاق نشانگردید مثبت جهانیان به اینده این کشور است .
هم اکنون اتفاقی مشابه در کشورعراق در حال وقوع است وپول ملی این کشور پس از یک دوره نزول شدید همزمان با نزدیک شدن زمان انتخابات وامید جهانیان به ثبات درعراق در حال رشد است البته بسته شدن مرزهای عراق روبه ایران نیز مزید بر علت است .
در ظرف چند ماه گذشته هر دینار عراق از 4ریال به حدود 5/6ریال رشد نموده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home